I Licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny

  • Nr sprawy: KM 738/13
  • Cena wywoławcza: 93000,00 zł zł
  • Wartość szacunkowa: 124000,00 zł zł
  • Data: 27/04/2017, 10:30
  • Rodzaj licytacji: I licytacja nieruchomości - zwykła
  • Miejsce: kancelaria komornika AL.Wolności 10/2, Kalisz

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Dawid Bielan

Kancelaria Komornicza, al.Wolności 10/2, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. 62/ 7614913 / fax. 62/ 7614913

Sygnatura: Km 738/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2017 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Remi Taylor, położonego przy Pułaskiego 21/12, 62-800 Kalisz, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00076401/2.
Opis nieruchomości:
Powierzchnia użytkowa lokalu to 40,53 m2. Usytuowany jest na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dawid Bielan