Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Komornik Dawid Bielan

Licytacje komornicze
  Aktualnie brak licytacji komorniczych.
Dane teleadresowe
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan

  al. Sukiennicza 5A/16,
  62-800 Kalisz
 • Godziny pracy kancelarii komorniczej:

  Pn.: 7:30 - 15:30
  Wt.: 8:00 - 16:00
  Śr. - Pt.: 7:30 - 15:30

  Komornik interesantów przyjmuje we wtorki od 10:00 - 15:30
 • Komornik Dawid Bielan

  Tel. / Fax: 62 761 49 13
 • E-mail: kalisz.bielan@komornik.pl
 • O Kancelarii Komorniczej

   Komornik Sądowy Dawid Bielan został powołany decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 04.08.2011r. Obecnie działa we właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu. Aby sprawdzić właściwość terenową komornika, przejdź do działu „Właściwość”. W celu zapewnienia skuteczności i szybkości postępowania egzekucyjnego Komornik korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są:

   CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
   System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą elektroniczną.

   EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

   OGNIVO
   System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza Kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach i ich zajęcia.

   E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS
   Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

   Podsystem Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
   Umożliwia sprawdzanie na terenie całego kraju, czy dłużnicy posiadają nieruchomości.

   CEIDG online
   Umożliwia m.in. sprawdzenie adresów, gdzie dłużnik zgłosił prowadzenie działalności, a tym samym miejsc, gdzie może znajdować się jego majątek.

 • Informacje

   Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Kancelaria Komornicza nr I w Kaliszu.

   Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan, u. Sukiennicza 5A/16, 62-800 Kalisz (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

   e- mail: dawid.bielan@komornikid.pl
   tel.: 62 761 49 13
   adres: ul. Sukiennicza 5A/16, 62-800 Kalisz


   Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Gajewy - można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gajewy@gmail.com lub telefonicznie 601 554 597

 • Formularze komornicze

   Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Dokumenty te można nadesłać listownie. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji.Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika. W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza.