II licytacja FORD MONDEO

  • Nr sprawy: KM 634/16
  • Cena wywoławcza: 5500,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 11000,00 zł
  • Data: 15/11/2017, 10
  • Rodzaj licytacji: II licytacja ruchomości
  • Miejsce: Kalisz, ul.Wrocławska 43-49 (Firma NORCAR)

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2017r. o godz. 10:00 Kalisz, ul.Wrocławska 43-49 (Firma NORCAR)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO 2,0 DIESEL R.PROD.2006,
NR REJ. PK75859, HATCHBACK 1 [szt.] 11 000,00 **) 5 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy
Dawid Bielan