II Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  • Nr sprawy: KM 623/16
  • Cena wywoławcza: 43 048,00zł zł
  • Wartość szacunkowa: 64 572,00zł zł
  • Data: 07/11/2017, 14:00
  • Rodzaj licytacji: II licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, sala nr 5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2017r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Kaliszu przy Al. Wolności 13 w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Bartosz Dominik Pawlak
położonej: 62-800 Kalisz, Rajskowska 125, Kalisz (niezabudowane działki gruntu 51/1 i 51/2 o pow.łącznej 0,2599 ha),
,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00067937/2]
Suma oszacowania wynosi 64 572,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 048,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 457,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.