I Licytacja nieruchomości niezabudowanej

  • Nr sprawy: KM 793/15
  • Cena wywoławcza: 48429,00zł zł
  • Wartość szacunkowa: 64572,00zł zł
  • Data: 27/04/2017, 13:00
  • Rodzaj licytacji: Licytacja nieruchomości - zwykła
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, sala nr 19

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Dawid Bielan

Kancelaria Komornicza, al.Wolności 10/2, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. 62/ 7614913 / fax. 62/ 7614913

Sygnatura: Km 793/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Aleja Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bartosz Dominik Pawlak, położonej przy Rajskowska 125, 62-800 Kalisz, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00067937/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość to działki oznaczone nr geodezyjnym 51/1 oraz 51/2. Działka nr 51/2 posiada kształt zbliżony do kwadratu o powierzchni 0,1076ha, działka nr 51/1 jest o kształcie zbliżonym do prostokąta ze ściętym jednym z boków i powierzchni 0,1523 ha. Działka nr 51/1 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi grunty orne (RIVa), w studium oznaczona jest jako tereny rolnicze, działka nr 51/2 według wypisu z rejestru gruntów stanowi grunty orne – RIVa, natomiast w studium oznaczona jako tereny rolnicze oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowe działki wymagają uporządkowania są zarośnięte, zakrzaczone, nie uprawiane rolniczo. Działka oznaczona nr 51/2 częściowo jest przeznaczona w studium pod zabudowę, ma dostęp do drogi asfaltowej w której są wszystkie media infrastruktury technicznej i spełnia warunki działki tzw. „budowlanej” dlatego też została wyceniona jako typowa działka przeznaczona pod zabudowę. Natomiast działka oznaczona nr 51/1 leży przy drogach gruntowych, media są w pewnej odległości, jednakże jej kształt, powierzchnia, sąsiedztwo i stan zagospodarowania wręcz umożliwiający jej typowe użytkowanie rolnicze spowodowały, iż wyceny dokonano poprzez porównanie przedmiotowej działki z działkami przeznaczonymi pod zabudowę z ograniczeniami, które były przedmiotem transakcji.

Suma oszacowania wynosi 64 572,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 429,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 457,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dawid Bielan