I licytacja nieruchomości – dom Stawiszyn

  • Nr sprawy: KM 935/14
  • Cena wywoławcza: 283 650,00zł zł
  • Wartość szacunkowa: 378 200,00zł zł
  • Data: 09/09/2015, 10:00
  • Rodzaj licytacji: I licytacja ruchomości
  • Miejsce: Kancelaria Komornika - Kalisz, Al.Wolności 10/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 51531
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2015r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawida Bielana mieszczącej się w Kaliszu przy al.Wolności 10/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – dom jednorodzinny
należącej do dłużnika: Maciej Świątek i Anna Świątek
położonej: 62-820 Stawiszyn, Zielona 1A, Stawiszyn,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51531 [NKW: KZ1A/00051531/1]
Suma oszacowania wynosi 378 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 283 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 820,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.