I licytacja nieruchomości – 4.1400 ha (grunty orne, pastwiska trwałe)

  • Nr sprawy: KM 1332/13
  • Cena wywoławcza: 168 000,00zł zł
  • Wartość szacunkowa: 224 000,00zł zł
  • Data: 02/12/2015, 11:00
  • Rodzaj licytacji: I licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Słuszków 62-831

I Co 1576/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1A/00020119/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Kaliszu przy Al.Wolości 10/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci wydzielonej działki nr 131 o pow.4.1400 ha (grunty orne, pastwiska trwałe)
należącej do dłużnika: MIROSŁAW KUJAWA
położonej: 62-831 Słuszków,
wchodzącej w skaład księgi wieczystej o numerze KW 20119 [NKW: KZ1A/00020119/1] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Suma oszacowania działki nr 131 wynosi 236 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość obciążona jest bezpłatną i dożywotnią służebnością mieszkania na rzecz Czesławy Kujawa oszacowaną dla działki nr 131 będącej przedmiotem licytacji przy pomocy współczynnika korekcyjnego po zaokrągleniu na kwotę 12 000,00 zł, która pozostanie w mocy ale zostanie zaliczona nabywcy na cenę nabycia.