II Licytacja ruchomości-Renault Thalia

  • Nr sprawy: Kms 182/16
  • Cena wywoławcza: 2 500,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 5 000,00 zł
  • Data: 12/06/2017, 10:00
  • Rodzaj licytacji: II licytacja ruchomości
  • Miejsce: ul. Piskorzewie 17/9 62-800 Kalisz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2017r. o godz. 10:00 w lokalu:
62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 17/9
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika

          1.   samochód osobowy  Renault Thalia  1.4 rok.produkcji 2002 1[szt.]    5000,00**                     2   500,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)to zawiera podatek VAT

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy
Dawid Bielan