I Licytacja ruchomości:Samochód osobowy FIAT DOBLO

  • Nr sprawy: Kms 116/17
  • Cena wywoławcza: 4 875,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 6 500,00 zł
  • Data: 26/07/2017, 10:00
  • Rodzaj licytacji: Licytacja ruchomości
  • Miejsce: 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 77/59

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2017r. o godz. 10:00 w lokalu:
62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 77/59
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

          1. Samochód osobowy Fiat Doblo  rok. prod. 2001 1[szt.] 6 500,00zł.**  4 875,00zł.zł.

*) cena za sztukę
**) kwota brutto nie zawiera podatku VAT
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy
Dawid Bielan