I Licytacja Ruchomości Samochód Osobowy Seat Inca 1.9 diesel

  • Nr sprawy: Kms 108/16
  • Cena wywoławcza: 3 750,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 5 000,00 zł
  • Data: 22/07/2017, 11:00
  • Rodzaj licytacji: I Licytacja ruchomości
  • Miejsce: 62-840 Koźminek ul. Sienkiewicza 15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2017r. o godz. 11:00 w lokalu: 62-840 Koźminek, ul. Sienkiewicza 15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy Seat Inca 1,9  rok produkcji 2002 diesel

1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
PKA 4HF4
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę, **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy

Dawid Bielan