I Licytacja nieruchomości

  • Nr sprawy: KM 662/12 i inne
  • Cena wywoławcza: 114 750,00 zł zł
  • Wartość szacunkowa: 153 000,00 zł zł
  • Data: 01/12/2016, 10:00
  • Rodzaj licytacji: I licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Kancelaria komornika

Dotyczy I Co 1582/16,
KM 662/12 i KM 272/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 66315
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2016r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawida Bielana położonej w Kaliszu przy al.Wolności 10/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużników: Stanisława Andrzejewska, Jan Andrzejewski
położonej: 62-812 Blizanów, Żerniki 27,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 66315 [NKW: KZ1A/00066315/9]
Nieruchomość jest zabudowana (budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 62,71 m2, szopa drewniana o powierzchni zabudowy 28,00 m2) i obejmuje działkę gruntu nr 221 o powierzchni 0,1674 ha; położona jest w miejscowości Żerniki (gmina Blizanów, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), w jednostce ewidencyjnej 300701_2 Blizanów obrębie geodezyjnym 0035 Żerniki, zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00066315/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.
Suma oszacowania wynosi 153 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu
72 10202212 0000 5602 0313 8914 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Dawid Bielan