I Licytacja nieruchomości – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

  • Nr sprawy: KM 483/15
  • Cena wywoławcza: 69000,00zł zł
  • Wartość szacunkowa: 92000,00zł zł
  • Data: 05/04/2017, 12:00
  • Rodzaj licytacji: Licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, sala nr 123

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Dawid Bielan

Kancelaria Komornicza, al.Wolności 10/2, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. 62/ 7614913 / fax. 62/ 7614913

Sygnatura: Km 483/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2017 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Aleja Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 123, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Maciej Marek Mrowca, położonego przy ul. Podmiejska 17/77, 62-800 Kalisz, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa pod numerem brak (adres spółdzielni: ul. Górnośląska 69a, 62-800 Kalisz).
Opis nieruchomości:
Nieruchomość to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 77 o powierzchni użytkowej 36,90 m2 usytuowanego na parterze w budynku wielorodzinnym, położonym w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 17

Suma oszacowania wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dawid Bielan