I licytacja nieruchomości

  • Nr sprawy: KM 428/13 i inne
  • Cena wywoławcza: 288 000,00 zł zł
  • Wartość szacunkowa: 384 000,00 zł zł
  • Data: 02/12/2016, 12:00
  • Rodzaj licytacji: I licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Kancelaria komornika

Dotyczy I Co 1088/16
KM 428/13, KM 619/13, KM 595/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 51171

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2016r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawida Bielanapołożonej przy al.Wolności 10/2 w Kaliszu odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości obejmująca działkę gruntu nr 325/4 o powierzchni 0,1184 ha położona w miejscowości Wolica 96a. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 154,61 m2 (pow. ogólna 161,11 m2), budynkiem gospodarczy pełniącym funkcję mieszkalno – gospodarczą o powierzchni użytkowej 84,15 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 70,31 m2 z przybudowaną wiatą o powierzchni użytkowej 28,98 m2.
Nieruchomość należy do dłużnika: Marek Górecki, Beata Górecka
i położona jest: 62-872 Godziesze Wielkie, Wolica 96A,
dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 51171 [NKW: KZ1A/00051171/9]
Suma oszacowania wynosi 384 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 72 10202212 0000 5602 0313 8914 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość obciążona jest bezpłatną i dożywotnią służebnością mieszkania na rzecz Janiny Kazimiery Góreckiej oszacowaną na 36 000,00zł, która pozostanie w mocy ale zostanie zaliczona nabywcy na cenę nabycia.

Komornik Sądowy
Dawid Bielan